• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยากร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผอ.วก.กส. กล่าวว่า ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถประกอบธุรกิจจริงและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ตามที่กล่าวรายงานนั้น กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ ขอขอบคุณคณะครูที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทำให้โครงการที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ด้านนางฌาณิศา เมฆตรง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การบริการ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ใช้เงินงบประมาณจำนวน 40,000 บาท โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com