• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

วก.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

น.ส.กมลทิพย์ บวรโมท หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกฝึกอาชีพตามแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกอาชีพของนักศึกษาแผนกวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการฝึกอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 230 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน, คณะครู จำนวน 35 คน, นักศึกษา จำนวน 150 คน และผู้ปกครอง จำนวน 40 คน

ด้านนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายบุญชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทำให้ทราบว่าเพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับ ปวส. ที่เรียนในระบบทวิภาคี ได้รับคำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสอดรับกับนโยบายที่ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลา และให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินโครงการ ขอให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com