• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อการพัฒนาศักยภาพเป็นการนำเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ

ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เป็นการนำเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคตของบุคลากรในองค์กร ให้มีพฤติกรรมการทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสำคัญต่อการได้รับการยอมของสังคม รวมถึงการสร้างสภาวะการเป็นผู้นำให้กับบุคคลซึ่งพบเห็น อันจะทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของตัวเอง และมีความมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีการจัดการฝึกอบรม จำนวนการกิจกรรมได้แก่
1. กิจกรรมทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต
2. กิจกรรมโรยตัวทางดิ่ง
3. กิจกรรมการยิงปืน ด้วยลูกกระสุนจริง ชิงถ้วยรางวัล คะแนนสูงสุด ของครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โดยการควบคุมกำกับดูแลจากคณะชุดครูฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 อย่างใกล้ชิดทุกกิจกรรม

โดยมี พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสุภัทรา พานิชเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีว่าที่ ร.อ.จารยุทธ ปาละสานต์ หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร และนายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พาคณะเยี่ยมชมในระหว่างการฝึกอบรมฯ

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทั้ง 3 กิจกรรม พ.ต.ทรงฤทธิ์ ประดา นายทหารเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารที่ 23 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมฯ แก่ พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารที่ 23 และมอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ การทดสอบกำลังใจ และมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันยิงปืน ด้วยลูกกระสุนจริงที่ได้คะแนนสูงสุด ให้กับ ว่าที่ ร.ต.ธนิต ภูพลอย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารวงศธร ภารสำเร็จ นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์