• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 133 ทุน ช่วยเหลือเด็กเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2565 (เวลา 13.00 น.) ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 133 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี มีวินัยใฝ่เรียน โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  ช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ  เป็นอย่างดี  และเป็นนักศึกษาที่ครอบครัวยากจน ซึ่งในปีการศึกษานี้  มีนักเรียน  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษา  และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา  จำนวน 133 คน  ทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 133,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเงินทุนการศึกษาที่นำมามอบได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค  จากกองทุนเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  กองทุนไทยสงวนวรกุล  กองทุนพลอากาศเอกเกษม – เยาวเรศ  ทวีวัฒน์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนคณะครูในวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนในครั้งนี้

สำหรับรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ร้านสงวนวงษ์กาฬสินธุ์, ร้านมงคลการช่าง, ร้านฉั่วเจ็งเม็ง, บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จำกัด, ร้านนานาบุ๊คสโตร์, คุณพิไรรัตน์ บริหาร ผู้บริหาร บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกาฬสินธุ์, ร้าน ป.ปริญญา, ร้านศักรินทร์การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์, หจก.ซูซูกิ กาฬสินธุ์ออโต้คาร์, นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, ร้านอีสานยานยนต์, หจก.สุพัฒน์มอเตอร์, คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, หจก.แฟรี่ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ผอ.ไพฑูรย์ แมลงภู่ทอง, ร้านกาฬสินธุ์แสงไฟ, ร้านวัฒนาออโต้เซอร์วิส, รองส่าน มูลมาตย์, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์, อู่ ส. บุญเฮงการช่าง, อู่วิไลเจริญยนต์, บริษัท ที.เอส.เทเลคอม แอนด์โอเอ จำกัด, รองบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์, อ.ฤทธิเดช ทองวรรณ์, อ.จิราพร หงษ์เหลี่ยม, คุณสมศักดิ์ ศรีรัตน์, อบจ.กาฬสินธุ์, ธ.ออมสิน สาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์, หจก.กาฬสินธุ์บุญไทยค้าไม้, คุณรักเล่ ปาละสานต์, รองสัมฤทธิ์ ดุลยะลา, รองประจง ประสารฉ่ำ, คุณพีรศักดิ์ โสรา, คุณพจนี ภูถาวร ร้านพจรัตน์พาณิชย์, ปั๊มน้ำมัน เอส.เอ็น.เค ปิโตรเลียม (ปตท.บ้านหลุบ), ร้านสุรพลอะไหล่ยนต์, คุณสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล โตโยต้ากาฬสินธุ์ และร้านเด่นดีไซย์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com