• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จัดยิ่งใหญ่! ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาล้านกว่าบาท

วันที่ 27 ม.ค. 2566 ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษารวม 430 ทุน รวมเป็นเงิน 1,014,000 บาท

นายชนะ ศรีพนาน้อย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2495 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 70 ปี ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 3,706 คน มีทั้งผู้มีความพร้อม และไม่มีความพร้อม เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดความพร้อมในการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเรื่อยมา โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้า คหบดี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 430 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,014,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ด้านนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการให้ความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาชีพ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมต่อไป ขณะเดียวกัน วิทยาลัยฯ ก็ได้สนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน ถึงจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่เป็นทุนที่เกิดจากผู้มีจิตศรัทธา ที่หวังอยากส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติ ให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการศึกษา ขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เช่นค่าเทอม หรืออุปกรณ์การเรียนเท่าที่จำเป็น

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com