• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

อนุกูลนารีจัดค่าย “นัก (อยาก) เขียน เรียงร้อยอร่อยคำ” คว้า “ศุ บุญเลี้ยง” ศิลปินชื่อดังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียนและการอ่านให้นักเรียน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดค่าย “นัก (อยาก) เขียน เรียงถ้อยอร่อยคำ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน และยังได้เชิญวิทยากรผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านการประพันธ์ คือ นายศุ บุญเลี้ยง เป็นผู้ให้ความรู้และจัดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมค่าย โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วมค่ายจำนวน 101 คน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวดวงแก้ว ภูกองชนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าย นัก (อยาก) เขียน เรียงถ้อยอร่อยค” กล่าวว่า งานประพันธ์มีคุณค่าต่อผู้อ่านทั้งทางด้านจิตใจ สติปัญญา และด้านสังคม โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน แปลงทางสังคมและพัฒนาสังคมมาทุกสมัย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของงานประพันธ์ จึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยให้มีการฝึกการอ่านการเขียน ในหลากหลายรูปแบบที่ไพเราะ ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้น ยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่านการเขียนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การฝึกอ่านฝึกเขียนบทประพันธ์ยังเป็นการสร้างสุนทรียภาพที่ส่งผลต่อการจรรโลงใจของนักเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงจัดโครงการค่าย “นัก (อยาก) เขียน เรียงถ้อยอร่อยคำ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการเขียนและการอ่านได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เข้าถึง จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เป้าหมายด้านปริมาณ คือ มีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 101 คน ทุกคนได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียน มีผลงานคนละ 1 ชิ้นงาน งบประมาณในการดำเนินงาน 45,000 บาท ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เชิญวิทยากรผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านการประพันธ์ 1 ท่าน คือ นายศุ บุญเลี้ยง เป็นผู้ให้ความรู้และจัดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมค่าย ณ โรงเรียนอนุกูลนารี ในวันนี้

ด้านนายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานจากประธานในการดำเนินการ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะก่อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมค่ายที่เป็นทรัพยากรบุคคลของพวกเรา และเป็นผลผลิต สำคัญของโรงเรียนอนุกูลนารี ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ในการนี้ขอให้ลูก ๆ นักเรียนในฐานะผู้เข้ารับการอบรมจงตั้งใจร่วมกิจกรรม รับเอาประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มที่ ให้สมกับเจตนารมณ์คุณครูที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ จัดกิจกรรมเพื่อพวกเรา ทั้งนี้เพื่อพวกเราจะได้มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและการอ่าน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อชาติต่อแผ่นดินสืบไป ดังเช่นวิทยากร นายศุ บุญเลี้ยง ที่เป็นแบบอย่างแก่พวกเรา

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!