• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีชมรมนักศึกษาคริสเตียนนานาชาติ (Campus Student Link) จากมหาวิทยาลัยเชจู (Jeju University) ประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เกาหลี – ไทย ในครั้งนี้ด้วย

นางวรกมล ภูมิภักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และดำเนินการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยโครงการมีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน,  คณะครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 100 คน

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีชมรมนักศึกษาคริสเตียนนานาชาติ (Campus Student Link) จากมหาวิทยาลัยเชจู (Jeju University) ประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เกาหลี – ไทย ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกัน ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งการแสดงฟ้อนรำแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการแสดงจากนักศึกษาเกาหลี 3 ชุดการแสดง คือ เทควันโด้, K-Pop, และ Skit  นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเลี่ยนวัฒนธรรมการทำอาหารทั้งไทย และเกาหลี อีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com