• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 นนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชนนายณฐกร ตลอดไธสง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกุดชุม ได้บูรณาการร่วมกันในการเร่งรัดงานค้างออกโฉนดที่ดินที่ยื่นคำขอไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 จนถึงปัจจุบันให้เป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องรวดเร็วเจ้าของที่ดินได้รับโฉนดที่ดินเพื่อยึดถือหรือเป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาผลการดำเนินการได้ถวายที่ดินในวัด 1 ครั้งจำนวน 21 วัดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินไปแล้วจำนวน 14 ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารโดมแห่งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 มีผู้รับโฉนดที่ดินจำนวน 72 รายรวม 112 แปลง ยื่นคำขอไว้นานที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2546 พร้อมกันนี้มีท่านผู้มีเกียรติร่วมมอบโฉนดที่ดินประกอบด้วยนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม พันตรีสมพร ศรีคำแซง สัสดีอำเภอกุดชุม

นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอกุดชุม นางรุจิรัชต์  ศรีวิสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม นายจักรกฤษณ์ สุทธิธรรม ผู้จัดการ ธกส.สาขากุดชุมและตัวแทนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม และการมอบโฉนดครั้งนี้เนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปีด้วย

พลากร แก้วขวัญข้า/รายงาน