• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

Kick off “จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  โอกาสมหามงคล  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน  Kick off โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ล  ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ในปัจจุบัน มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งอยู่ในสภาพที่เก่า การเดินสาย พาดสาย ไม่เป็นระเบียบ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยโครงการที่ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดขึ้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ทั้งยังร่วมกันและช่วยกันจัดทำกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลให้เจริญเติบโต เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลในจังหวัดมหาสารคาม ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังในการทำความดี การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้าน นายภาคิน  ตระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการ “จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล” ที่ บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการอำนวยความปลอดภัย ในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการปรับปรุง การจัดระเบียบสายส่งสัญญาณต่างๆ การแก้ไขปัญหาในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการหลักๆ ก็คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ที่สัญจรไปมา ให้ได้รับความสะดวกสาย ในเวลาเดินทางและยามค่ำคืน  ป้องกันและลดอุบัติภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วย

พิเชษฐ ยากรี -มหาสารคาม/รายงาน