• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ เขตที่ 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบไปด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม ดร.เพชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2565 ที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, .สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3, .สพม.ร้อยเอ็ด กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด, อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด, การศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด, ร.ร.โสตศึกษา ร้อยเอ็ด , ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 4 ด้าน 12 ข้อ) และนโยบายเร่งด่วน

กำหนดการวันนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ดร.สุเทพ ปาลสาน ผอ.สปพ.ร้อยเอ็ดเขต 3 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ

การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ นำแผนการศึกษาแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา


3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา
4. เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข/ ความคิดเห็น/ นิเทศ/ ช่วยเหลือ/ แนะนำชี้แจงเจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566