• อาทิตย์. ต.ค. 2nd, 2022

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดประเมิน ตรวจเข้ม ก่อนต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเข้มเพื่อประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (สุกร และโค-กระบือ) 2)โรงฆ่าสัตว์ร้อยเอ็ดเกษตรและอาหาร (ไก่) ตำบลขอนแก่น และ 3)โรงแปรรูปสุกรบูรภาฟาร์ม 101 ตำบลสีแก้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้แนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง   มาตรา 54  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 13 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการประจำจังหวัดตามมาตรา 17 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 31  ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่นและเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และหากเป็นกรณีการฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วยให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 60  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 หรือมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้

  1. โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้าหมื่นบาท
  2. แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท
  3. ไก่ เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท
  4. สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มทบ.27 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง