• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

เอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทำไงดี?

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิลําเนา ของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตน ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร ราชการดังกล่าวจะกําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการ สงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตาม ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น มีหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอ ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที

มาตรา 56 ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดําเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดทาแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินื้ “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อ สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้ หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ที่มา:พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566