• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (26 ก.พ.66) ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงได้นำเอาวิธีการสหกรณ์มาใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยทรงเลือกสหกรณ์เครดิตแบบ “ไรฟ์ไฟเซน” ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมกับสภาพของกสิกร และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็น “นายทะเบียนสหกรณ์” พระองค์แรก และได้จดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกขึ้นเป็น สหกรณ์ประเภทหาทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย และต่อมาสหกรณ์ก็ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ จนได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาขบวนการสกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีความกินดี อยู่ดี ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ปรับปรุงไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถณะสูงและการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารการจัดการ การดำเนินการธุรกิจกับภาคีเครื่อข่าย อันนนำไปสู่ความมั่นคงของสหกรณ์ในอนาคต และช่วยระยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความสามัคคี อยู่ดีให้แก่มวลสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยถวาย อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

พิเชษฐ ยากรี / มหาสารคาม