• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ประธานสภาเกษตรกรฯกาฬสินธุ์คนใหม่ ไร้คู่แข่ง “วุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ” เกษตรกรรุ่นใหม่ จากไทบ้านฟาร์มเมอร์ พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรแบบครวงจร

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชัย บุญสมร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดใหม่ ครั้งแรก ณ ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1 และคนที่ 2 ผลการเลือก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่อย่างไร้คู่แข่ง คือ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอกุฉินารายณ์  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1 คือ นายณัฐพล พรมช่วย สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอท่าคันโท และ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 2 คือ นางบงกช ผิวคำ สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอหนองกุงศรี

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดใหม่ ตามรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 23 คน ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเกษตรกรทั้งมวล ทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกประการ” จากนั้นที่ประชุมได้มีมติให้ นายวิชัย บุญสมร สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอร่องคำ ผู้อาวุโสสูงสุด เป็นประธานที่ประชุม มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ จริยธรรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เครื่องแต่งกาย และการส่งมอบงานของสภาเกษตรกรฯชุดเดิม

ส่วนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาคือ การเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 คน โดยมีผู้เสนอรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เพียง 1 คน มีผู้รับรองอย่างน้อย 5 คน ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีสมาชิกให้การรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมฯ มีผลทำให้ “นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ” สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่อย่างไร้คู่แข่ง ถือว่าเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 32 ปี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เคยเป็นประธาน Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจเกษตรไทบ้านฟาร์มเมอร์ที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการปลูกและจำหน่าย ผักออแกนิค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ Digital Marketing การแปรรูป การบริหารจัดการน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และการพัฒนาธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1 และ คนที่ 2 คือ นายณัฐพล พรมช่วย สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอท่าคันโท และ นางบงกช ผิวคำ สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอหนองกุงศรี ตามลำดับ โอกาสนี้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของสมาชิกฯ โดยให้คำมั่นสัญญาว่า จะพัฒนาสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเต็มที่ ตลอดวาระ 4 ปีนับจากนี้ ทำให้สมาชิกฯมีความมั่นใจต่อการทำหน้าที่ของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ เป็นอย่างมาก

#OKAY KALASIN SMART GREEN CITY #JURASSIC WORLD

#SOFT POWER KALASIN #KALASIN JURASSIC DER!!!