• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

องค์กรเกษตรกรกาฬสินธุ์ จำนวน 3 กลุ่ม ส่งตัวแทนสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร เพื่อคัดเลือกฯในเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ได้ปิดการรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ปรากฏว่า มีผู้สมัครตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมจำนวน 3 ราย เป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ทั้ง 3 ราย โดยคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะตรวจสอบคุณสมบัติฯ และรับรองความถูกต้อง ก่อนส่งรายชื่อให้กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตังแทนองค์กรเกษตรกร ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศเรื่อง การปะชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-17  มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช 8 คน ด้านสัตว์ 3 คน ด้านประมง 1 คน และด้านเกษตรกรรมอื่นๆ 4 คน รวม 16 คน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง องค์กรเกษตรกร /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2566 เวลา08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น ผลปรากฏว่า มีตัวแทนองค์กร/วิสาหกิจชุมชน ด้านสัตว์ จำนวน ๓ ราย มารับสมัครฯ ตามลำดับดังนี้

1. นายแก่นจันทร์ ภูสีเขียว อายุ 59 ปี  เลขที่ 94 ม.1 บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด  ตัวแทน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สร้างชาติ บ้านโคกเก่า

2. นายเตียง บุญสิงห์ อายุ 72 ปี เลขที่ 46 ม.1 บ้านหลุบเปลือก ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ  ตัวแทน วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลศรีสมเด็จ

3. นายศิริศักดิ์ โสภา อายุ 39 ปี เลขที่ 5 ม.13 บ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง  ตัวแทน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์

โอกาสนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ ตัวแทน องค์กรเกษตรกรฯ ทั้ง 3 กลุ่ม ที่เห็นความสำคัญการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร เพื่อนำเสนอนโยบายสำคัญด้านเกษตรกรในระดับชาติ และนำมาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต  ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแผนเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ภายในเดือน กรกฎาคม 2566 นี้

#OKAY KALASIN SMART GREEN CITY

#JURASSIC WORLD #SOFT POWER KALASIN