• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน

โดยมี นายวิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะลูกเสือและเนตรนารี จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สพม.กาฬสินธุ์ และสถาบันอาชีวศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมในครั้งนี้ จำนวน 550 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 400 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี จำนวน 150 คน จากสถานศึกษา 32 แห่ง โดยแบ่งเป็นค่ายย่อย ประกอบด้วย

ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายฟ้าแดดสงยาง สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 8 แห่ง
ค่ายย่อยที่ 2 ค่ายโปงลาง สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 7 แห่ง
ค่ายย่อยที่ 3 ค่ายแพรวา สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จำนวน 10 แห่ง
ค่ายย่อยที่ 4 ค่ายผาเสวย สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จำนวน 2 แห่ง
ค่ายย่อยที่ 5 ค่ายเมืองน้ำดำ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โดยหลังจากพิธีเปิด ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมคณะได้เดินเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจลูกเสือประจำค่ายย่อย ทั้ง 5 ค่าย

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) กล่าวชื่นชมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานว่า “ต้องขอยินดีกับลูกเสือทุกนาย ที่ได้เป็นลูกเสือพระราชทาน ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ถือว่าพวกเรามีเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ผู้ว่าฯ ก็คอยมีเกียรติไปด้วยที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน เมื่องไทยเราจะอยู่ได้ก็ต้องมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราต้องภูมิใจเพราะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ประเทศที่ติดกับเราไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้น มีประเทศไทยที่เดียว เราต้องคิดถึงบรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้ เสียเลือด เสียเนื้อ มาเพื่อพวกเรา เพราะฉะนั้นเราจงยึดมั่นในคำปฏิญาณตนของเราที่ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” คือ คำขวัญของลูกเสือไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน จึงขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกนาย ที่เป็นลูกเสือพระราชทาน ร่วมกันทำความดีเป็น “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com