• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์จับมือ มมส. เปิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ม.ปลาย 12 โรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางภัลลิกา ดลรักษ์ ผู้อำนวยการการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ อาจารย์ นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มีแผนดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับชุมชนใกล้เคียง โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” กำหนดขึ้น 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นในครั้งนี้

หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฝีมือคนไทย” โดย รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน นักเรียนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 , กิจกรรมการพัฒนาเจตคติ แนวคิด และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้ จาก 4 ภาควิชา ภายใต้การดำเนินงานของอาจารย์และนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน จำนวน 180 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com