• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อบรม อปพร. รุ่นที่ 13 พร้อมเฝ้าระวังเหตุดูแลชีวิตและทรัพย์สินใน 42 ชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 13 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่าย คณะวิทยากร ครูฝึก คณะทำงานโครงการฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติภัยและสาธารณภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินความคาดหมาย จึงเป็นการยากในการบริหารจัดการภัยพิบัติเหล่านั้น ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรง ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ปัญหาที่พบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ ดังนั้นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามชุมชนทั้ง 42 ชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัคร อปพร. รุ่นที่ 13 ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสอที่เข้ามาร่วมฝึกอบรม จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ มาบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทำการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ภายหลังจากพิธีเปิด ยังมีการสาธิตยุทธวิธีในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย โดยการใช้ไม้ง่ามเข้าระงับเหตุด้วยรูปแบบการรักษาความปลอดภัยจาก อปพร.รุ่นที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว หลังจากนั้นประธานในพิธีและคณะได้เดินตรวจแถวเพื่อให้กำลังใจและขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนายได้ตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย และจะได้เป็นหน่วยดูแลเฝ้าเครื่องสูบน้ำตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพราะคาดว่าจะมีน้ำฝนตกลงมามากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำรอระบายตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นไปได้