• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ศาลเยาวชนฯกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วันนี้ (26 ก.ค. 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมีนายศุภกร โกจารย์ศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายธีรธร ร่มไทรทอง ผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กิจกรรมที่ 2 ให้กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แก่คู่ความและประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมากยิ่งขึ้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้อง หลังฟ้อง หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ และความรู้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์การบรรยาย โดยมีนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในวันนี้

ด้านนายศุภกร โกจารย์ศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับทราบ จึงขอขอบคุณวิทยากร นางสาวจิดาภา ไตรองค์ถาวร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ห้องประชุม และจัดนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และขอให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com