• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่ออาคารบังคับลำน้ำชี เวที 2 (มหาสารคาม กาฬสินธุ์)

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกันตรัตน์ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เวที 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

ซึ่งมีผลกระทบกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดย กรมชลประทาน และบริษัทที่ปรึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำน้ำชี ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร และกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆของชุมชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเครือข่ายลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม ฯ มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งผลกระทบด้านอุทกภัยจากลำน้ำชี และภาวะภัยแล้งหลังน้ำท่วม รวมถึงคำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำจากลำน้ำชี อย่างมากมาย

นอกจากนี้ยังมีคำถามจากวิทยากรว่า เมื่อมีน้ำแล้วจังหวัดต่างๆควรวางแผนปลูกพืชอะไรที่มีมูลค่าสูง ? จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งความประสงค์ว่า มีนโยบายส่งเสริมการปลูกทุเรียนไดโนเสาร์ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ด้วยกลไก ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งหน่วยงานผู้จัดประชุมฯ จะได้รวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วน ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบน้ำท่วม ภัยแล้ง สิ่งแวดล้อม การอุปโภค บริโภค การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม การชดเชย ฯลฯ ต่อไป