• เสาร์. มิ.ย. 15th, 2024

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีสงกรานต์ มอบสิ่งของสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยนางอภิวันทน์ ไทยงามศิลป์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและสามัคคีในองค์กร รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์และเป็นแบบอย่างสู่สาธารณชนทั่วไป

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีไหว้สักการะหอพระ พิธีสรงน้ำพระประธานและเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝน พิธีบวงสรวงปู่ดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกษียณอายุของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 2 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด ภายใต้มาตรการ Social Distancing และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด