• จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

กาฬสินธุ์ Kick Off รณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ทำความดีถวายในหลวง

จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังทุกภาคส่วน รณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 720,000 ต้น ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เน้นย้ำเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนกาฬสินธุ์ ปลูกแล้วต้องดูแลรักษาให้ดี เมื่อตายก็ให้ปลูกทดแทน ซ่อมบำรุง เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต มีการติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ เพื่อทำความดีถวายในหลวง

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี Kick Off รณรงค์ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราขการการทุกหน่วยงาน อบจ. สภาเกษตรกร หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาชิก อบต.หัวหิน และเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ เป็นลำดับที่ 7890 นายธวัชชัย รอดงาม, นายธนภัทร ณ ระนอง และนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในลำดับที่ 7891-7893 ตามลำดับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมปลูกต้นไม้ วัน Kick Off รวมจำนวน 376 ต้น เพื่อรวบรวมเป็นสถิติในระบบ QR Code เพื่อนำไปรวมกับ สถิติการปลูกต้นไม้ของอำเภอต่างๆ 18 อำเภอ ให้ครบ 720,000 ต้น ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2567 และประกาศรับรองเป็นสถิติ ไม่น้อยกว่า 720,000 ต้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้การรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อในหลวงครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนกาฬสินธุ์ ปลูกด้วยใจรัก ปลูกด้วยความจงรักภักดีต่อในหลวง ปลูกแล้วต้องดูแล เอาใจใส่ หากตายต้องปลูกใหม่ ซ่อมแซม ให้ต้นไม้เจริญเติบโต เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำความดีถวายในหลวง ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นายสำเร็จ โพธิ์ซก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก, ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com