• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 2 – 10 มีนาคม 2567 โดยมีนายสุวรรณ ระวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลโคกสมบูรณ์, คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายจากสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 10 มี.ค. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น และช่วยลดรายจ่ายของผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเป้าหมายการดำเนินโครงการ ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์ (Fix It Center) บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์” เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th หรือโทร. 043812101

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com