• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมแก้จน คนกาฬสินธุ์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้จน คนกาฬสินธุ์” เพื่อเป็นการดำเนินการแกไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัย รวมทั้งบูรณาการในการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนา และสร้างกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลคนเชิงพื้นฐานตามระบบ KHM ข้อมูลครัวเรือนยากจนในระบบ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เพื่อพิจารณาจำแนกให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนา นวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยกจนของคนกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ การรับสมัครงานและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 บูธ การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าที่ได้รับบริจาค จากโครงการ “Donate for me บริจาคนี้เพื่อฉัน” โดยจิดอาสาเมืองน้ำดำ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยพึ่งพิง