• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กรมชลประทานประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเขื่อนลำปาว รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เช้าวันนี้ (12 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (เขื่อนลำปาว) โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำรวม 356,600 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธานี โดยมีพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบคลุม 9 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าคันโท อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี อ.สามชัย อ.สมเด็จ อ.คำม่วง อ.สหัสขันธ์ อ.ยางตลาด และอ.เมือง ส่วนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี และอ.วังสามหมอ มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 316,500 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีพื้นที่ชลประทานในจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.เมือง และอ.ฆ้องชัย ส่วนจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ชลประทาน 1 อำเภอ คือ อ.กันทรวิชัย

สภาพปัญหาโดยทั่วไปในพื้นที่คือ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นฤดูทำนาปีและฤดูแล้ง ส่วนในกลางฤดูฝน ฝนตกชุก น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมที่ราบลุ่มริมลำน้ำทั้งริมฝั่งลำปาว และบริเวณลำปาวบรรจบกับแม่น้ำชีเกิดน้ำท่วมเสียหายเป็นประจำแทบทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และมีมติเห็นชอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวต้องมีการพิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพด้านการชลประทานเพิ่มขึ้น โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและการใช้น้ำในอนาคต

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โครงการกำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลในพื้นที่ต่อการพัฒนาโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการประชุมย่อยเป็นรายกลุ่มที่ได้เสียจากการปรับปรุงโครงการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใช้น้ำของเขื่อนลำปาวตามลำดับต่อไป

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของผู้แทนกรมชลประทาน ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นของโครงการ และเป้าหมายของการจัดประชุมในวันนี้ ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลของการพัฒนาโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่ รวมถึงองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีของการดำเนินการศึกษา และการพัฒนาโครงการในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

https://youtu.be/Wfx9uIsMhtE

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!