• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

PEA จัดพิธีเปิดการประชุมสัมมนางานด้านความปลอดภัย และกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 Cluster 3

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 Cluster 3 ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ มี นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธี นายประสิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามนโยบายของนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัย เข้มงวด ยั่งยืน และต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ปฏิบัติตามกฎ ลดความสูญเสียเพื่อทุกคน หรือ PEA SAFETY FOR ALL” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติให้มีความระมัดระวัง เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา นำความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนาไปปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎแห่งปลอดภัยเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้