• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

มมร.วศก.กาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จัดอบรมตาม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้าง “ธุรกิจชุมชน” เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยพลังของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิปัญญาชาวบ้าน พิธีกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจ” โดย ดร.สว่าง ไชยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุกูลนารี, “ธุรกิจชุมชนสู่ความต้องการของสังคม” โดย นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, “การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 40” โดย น.ส.ยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศรี พัฒนาชุมชนชำนาญงานกาฬสินธุ์, “ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย นายสุแทน โคตรภูเวียง อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาไทย มมร.วศก., “การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย ดร.สุภาพ บัวช่วย อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา มมร.วศก. และ “ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน” โดยนายทองคำ เกษจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสอนภาษาไทย มมร.วศก.

การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกิดจากการให้ความร่วมมือของหลายๆฝ่าย โดยทาง U2T ตำบลกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการผีเสื้อและดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมและของที่ระลึก และโครงการผักปลอดสารพิษ/กัญชา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนสวรรค์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!