• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ลูกพระวิษณุฯ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลเจ้าท่า

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอาชีวะอาสาช่วงเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา นำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพประจำวัน มามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลเจ้าท่า โดยมีนายธนกฤต ระวาดชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า น.ส.สาคร ราศี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า และประชาชนร่วมรับมอบ โดยมีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเป็นเจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้อาชีวศึกษาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จึงได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เทศบาลตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผอ.ประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อช่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วม โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จเชิงปริมาณ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 300 ครอบครัว แจกจ่ายอาหารในการดำรงชีพ 300 ชุด ด้านเชิงคุณภาพ ให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการช่วยเหลือทั้งในระหว่างน้ำท่วม และช่วยซ่อมแซมสภาพแวดล้อมของบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องจักรเครื่องยนต์ทางเกษตรหลังน้ำท่วมต่อไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com