• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

พช.กาฬสินธุ์ ประชุมเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ร่วมกันหารือกับ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด และประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ โดยนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าฯ มาเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ เครื่องปรับอากาศ วัสดุ ครุภัณฑ์ตกแต่งภายใน เป็นต้น

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ จะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมาชิกครัวเรือนโคก หนองนา ทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ผัก ผลไม้สด ปลา ไก่ เป็ด หรืออาหารสำเร็จรูป ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กับขับเคลื่อนแบบบูรณาการกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกครัวเรือนโคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้อีกด้วย

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์