• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

กาฬสินธุ์จัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายผลระดับโรงเรียนไปสู่ชุมชน

ศูนย์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (Zero Waste School) โรงเรียนอนุกูลนารี ร่วมกับชุมชนดีมีรอยยิ้มเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โรงเรียนอนุกูลนารี ประจำปี 2565 ณ ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี ได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมเกิดจากโรงเรียนอนุกูลนารี ได้เข้าร่วมโครงการ Eco-Schools เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของโครงการจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง โดยเริ่มต้นจากในห้องเรียนไปยังระดับโรงเรียนและขยายไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนกมลาไสย จำนวน 85 คน ครู จำนวน 60 คน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน

นายเอกรักษ์ สารปรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ให้นักเรียนได้นำความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมภายค่ายประกอบด้วย การสำรวจภูมินิเวศป่าชุมชน ค้นหาประเด็นปัญหาป่าชุมชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไข้ปัญหา การเชื่อมโยงหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย

  • – องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่าย จำนวน 1,000 บาทและมอบเกียรติบัตร “จิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตร การอบรม “การแก้ปัญหาขยะ กับป่าชุมชน” และร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่าย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบต้นแบบ “เตาชีวมวล เผาขยะ” และมอบเกียรติบัตร การอบรม “การกำจัดขยะพลาสติก โดยใช้เตาชีวมวล”
  • สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนอนุกูลนารี มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่าย จำนวน 3,000 บาท
  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำและเครื่องดื่ม มูลค่า 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  • มูลนิธิหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่าย จำนวน 2,000 บาท
  • บริษัท มาตรฐานดี วิศวกรรม จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่าย จำนวน 2,000 บาท
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ มอบน้ำดื่ม กิจกรรม “สำรวจภูมินิเวศ” จำนวน 30 แพ็ค
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์ มอบน้ำดื่ม กิจกรรม “สำรวจภูมินิเวศ” จำนวน 20 แพ็ค

#ชุมชนดีมีรอยยิัมเมืองกาฬสินธุ์
#ไทยเบพร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม
#ค่ายสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอนุกูลนารี

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!