• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กระทรวงศึกษาธิการ ‘คุณหญิงกัลยา’ ติดตามขับเคลื่อนโครงการ “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” เดินหน้าเปิดเวทีประเทศไทย เด็กทุกคนต้องได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างทั่วถึง

วานนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าของนักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก เป็นต้นเหตุของ VUCA World ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเด็กไทยและคนไทยทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในแต่ละช่วงอายุจึงจะสามารถอยู่ในโลกของ VUCA World ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน