• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

อัพเดต! สรุปความคิดเห็น 5 โรงเรียน กิจกรรมผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง

ตามที่ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม ออกพบปะนักเรียนหน้าเสาธง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 30 มีนาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเด็ก เยาวชน อนาคตของชาติ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างการมีส่วนร่วม

อัพเดตสรุปความคิดเห็นเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 จาการลงพื้นที่พบปะหน้าเสาธงที่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม และได้ออกแบบสอบถาม “กิจกรรมผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง “ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยมีนักเรียนตอบแบบสอบถาม 987 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 17.5 สภาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 56.7 อื่นๆ ร้อยละ 25.8 แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 57.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 36.00 และ ปวส. ร้อยละ 7

กิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ได้แก่
1.การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ร้อยละ 26.7
2. กิจกรรมการแสดงออก เช่น การจัดแข่งขันดนตรี กีฬา และการประกวดต่าง ๆ ร้อยละ 64.4
3. กิจกรรรมการฝึกอาชีพ ร้อยละ 27.1
4. กิจกรรมอื่น เช่น วาดรูป ทุนเรียนต่อต่างประเทศ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ร้อยละ 24

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำข้อมูลการเสนอความต้องการของนักเรียน และเยาวชนนำมาปรับใช้บูรณาการร่วมกัน เป็นพันธะสัญญาสร้างเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา และวางแผนจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนและร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!