• จันทร์. มี.ค. 27th, 2023

กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันนี้ (10 มี.ค. 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำระดับภูมิภาค ร้อยแก่นสารสินธุ์ เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์, พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด, พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนทำพิธีเปิดผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 6 มีนาคม 2566

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านในเมือง หมู่ที่ 3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล และบ้านขุวมุง หมู่ที่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และในโอกาสต่อมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6 – 8 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

ด้านนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ดำเนินการมาครบ 49 ปี นับเป็นระยะเวลาแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มฯ เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และเป็นช่องทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ TPMAP ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน รู้จักการประหยัด อดออม สะสมเป็นทุน และหลักประกันในการประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันในการดูแลคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาของชุมชนครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมประชาธิปไตย ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

หลังจากพิธีเปิดประธานในพิธีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการส่งเสริมการออมภาคประชาชน โดยจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 6 บูธ

โดยหลังจากพิธีเปิดมีการจัดเวทีเสวนา ประเด็น “ทิศทางความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยวิทยากรภาคเอกชน ส่วนช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนา หัวข้อ “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้เครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยวิทยากรภาคราชการ และมีการเปิดโอกาสให้มีการถามตอบ งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 19,222 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 5 ล้านกว่าคน มีเงินสัจจะสะสม 3.4 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565)

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com