• จันทร์. ก.พ. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ Kickoff โครงการช่วยเหลือผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม รุ่นที่ 1 ตัดวงจรการค้ายาเสพติด

วันที่ 12 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้การอำนวยการของ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์/ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 2,000 คน

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 40 รุ่น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 2,000 คน โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอดอนจาน, อำเภอร่องคำ, อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอนามน, อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยผึ้ง ได้ดำเนินฝึกการอบรมตาม รปจ.ศูนย์ฟื้นฟูฯ ทั้ง 10 ศูนย์ โดยศูนย์อำเภอยางตลาดเป็นศูนย์แรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรุ่นที่ 1 มีห้วงของการจัดโครงการระหว่างวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2566

นายศุภศิษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะการนำผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาและฟื้นฟูในระบบสมัครใจทุกคน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยยาเสพติดมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เป็นการตัดวงจรการค้ายาเสพติดและบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สร้างจิตสำนึกเพื่อลดละเลิกยาเสพติด คืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันมิให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเสพซ้ำอีก เป้าหมายนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลายที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com