• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

กกต.กาฬสินธุ์ ซักซ้อมแนวทางพร้อมรับเลือกตั้ง ส.ส. 66 ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

กกต.กาฬสินธุ์ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ให้กับคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พร้อมตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

วันนี้ (28 มี.ค. 2566) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้รับทราบถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นสถานที่รับสมัคร ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. สำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 114 คน

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ให้การเลือกตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชิญชวนชาวกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกคนที่ท่านรัก คนดี มาทำงานให้จังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา โดยตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com