• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 76 คน

เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ 6 เขต มีผู้สมัคร รวม 76 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด กาฬสินธุ์ มีเขตเลือกตั้ง รวม 6 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด กาฬสินธุ์ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 76 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ (เฉพาะตำบลหนองแวง) และอำเภอนามน (เฉพาะตำบลยอดแกง)

เบอร์1 นายสุริยันต์ ฆารเลิศ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์2 นางสาวฐานมญ มาตรา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์3 นายทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์4 นายชัย คูสกุลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายเทิดเเผ่นดินทอง ธารชัย พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นางสาวปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นายชวลิต กงเพชร พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นางสาวพาวิไล พิมพะสาลี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์9 นายวิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์10 นางสมคิด สุทธิพรม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์11 นายยงยุทธ พัฒนชัย พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์12 นายประพันธ์ พบูประภาพ พรรคประชากรไทย

เบอร์12 นายขจรภพ วุฒิจันทร์ พรรคคลองไทย

เบอร์13 นายพงษ์ศักดิ์ กุลเมือง พรรคความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอฆ้องชัยและอำเภอยางตลาด

เบอร์1 นายอรรถวัฒน์ มณีพันธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายประพันธ์ศักดิ์ ฆารเลิศ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์4 นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายสุพจน์ นิรมิตร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นางสาวสุพัตตรา วันตุ้ม พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายสมนึก ภูวศานต์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายพงษ์พลิน มาตย์เหลี่ยม พรรคไทยภักดี

เบอร์10 นางบุณยะพร พิรชัช พรรคภูมิใจไทย

เบอร์11 นายสุทิน คำนาดี พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท

เบอร์1 นางสาวยศรินทร์ ทองเดือน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายสุรักษ์ จุตาทิศ พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายปรีชา นันอำไพ พรรคไทยภักดี

เบอร์4 นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายสัมพันธ์ ภูแป้ง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายสินธ์ธณี มาตรา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นางยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายบุญร่วม บุตรพรม พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์9 นายจำลอง ภูนวนทา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นางมธุรส อานันท์วัชรานนท์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอสามชัย, อำเภอคำม่วง และอำเภอสมเด็จ (ยกเว้นตำบลหนองแวง)

เบอร์1 นางสาวสิริยากร วงศ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นางสาวพิชยา เครือวรรณ พรรคไทยภักดี

เบอร์3 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายโชคชัย บำรุง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายอภิชาติ มาตรา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์7 นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายจวน นัทยาย พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์9 นายวัฒนา ก้านบัว พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นางเขมจิรา อนันทวรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์11 นางสาวแหลมทอง โสวันทา พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์12 นายชูถิ่น จำเริญเจือ พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอร่องคำ, อำเภอกมลาไสย, อำเภอดอนจาน, อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอนามน (ยกเว้นตำบลยอดแกง)

เบอร์1 นางรัศมี โพธะศรี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์2 นางสาวรุ่งนภา มีศิลป์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์3 นางสาวอรยา พันสนิด พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 นายสุวิทย์ นันอำไพ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายกิตติเชษฐ์ พันธ์จรุง พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์6 นายชานุวัฒน์ วรามิตร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายทวี ขาวผ่อง พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย

เบอร์9 นายประภาส ยงคะวิสัย พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์10 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์11 นางรัตนาภรณ์ คำเนตร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นายวิมาลย์ ทิพอาสน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์13 นายไสว เกื้ออนันต์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์14 นางอรวรรณ นามโคตร พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์15 นายสุริยา ทรัพย์พงษ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์16 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู

เบอร์1 นางสาวกัญญา ศรีชำนาจ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายอิสระ อินทร์ยา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์3 นายสุรพงษ์ พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นางสาวธัญลักษณ์ ชินฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายสาริกา อุทรักษ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์7 นายจุฬา ศรีบุตตะ พรรคก้าวไกล

เบอร์8 สิบเอกอรุณ ยะสูงเนิน พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์9 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย

เบอร์10 นายพงษ์ภัตร ใจคุ้มเก่า พรรคเพื่อชาติ

เบอร์11 นายประพัฒน์ ปรีการ พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นายรัฐวัสส์ จรัสอภิรักษ์ พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์13 นายกิตติศักดิ์ ช่อมะลิ พรรคประชากรไทย

เบอร์14 ดาบตำรวจถาวร สัญจรเลิศ พรรคคลองไทย

* กรุณาทำการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้ง

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!