• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

พช.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักนักพัฒนา สิงห์กีฬาตำบลเกมส์” สร้างพลังในการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักนักพัฒนา สิงห์กีฬาตำบลเกมส์” ณ สนามกีฬาใบบุญ (ข้างวัดประชานิยม) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อาวุโส อดีตพัฒนาการจังหวัดและข้าราชการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การฉีดวัคซีน ของผู้ร่วมงานตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม การแข่งขันกีฬา อุ่นไอรักนักพัฒนา สิงห์กีฬาตำบลเกมส์ ในวันนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ โครงการฉลอง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ฅนพัฒนากาฬสินธุ์ เป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดี วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี และเกิดความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรม อุ่นไอรักนักพัฒนา
2. กิจกรรม สิงห์กีฬาตำบล ฅนพัฒนา
3. กิจกรรม 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. กิจกรรม 18 Best ของดีกาฬสินธุ์
5. กิจกรรม 18 ลายผ้าอัตลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ
6. กิจกรรม 1 คน 1 ความดี 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

การแข่งขันกีฬา อุ่นไอรักนักพัฒนา สิงห์กีฬาตำบลเกมส์ ในวันนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างอำเภอ กลุ่มโซน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตตรวจ ระดับภาค และระดับประเทศ และเป็นการแสดงถึงความเคารพรักความผูกพันของคนพัฒนาชุมชน ที่มีต่ออดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 จัดงานวันกตัญญู รดน้ำขอพร และกิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, แชร์บอลหญิง และ ชักเยอร์ผสม

โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จาก 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 กลุ่มโซนเมืองฟ้าแดดสงยาง ประกอบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ร่องคำ ยางตลาด ดอนจาน และฆ้องชัย ทีมที่ 2 กลุ่มโซนมหาธารลำปาว ประกอบด้วย อำเภอห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คำม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี และสามชัย ทีมที่ 3 กลุ่มโซนไทภูฮักแพง ประกอบด้วย อำเภอนามน กุฉินารายณ์ เขาวง สมเด็จ ห้วยผึ้ง และนาคู และ ทีมที่ 4 ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกำหนด 1 วัน ณ สนามกีฬาใบบุญ แห่งนี้ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดี ทั้งจากบุคลากรระดับจังหวัด และจาก 18 อำเภอ และที่สำคัญ ได้รับความกรุณาจากอดีตผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเจ้าของสนามกีฬาใบบุญแห่งนี้ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม จึงขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

ด้านนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้ ได้มาเห็นพลังของความรัก สมัครสมานสามัคคี ของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชน ที่แสดงออกผ่าน การเดินพาเหรดของทีมนักกีฬา และกองเชียร์ ได้เห็นสีสันของการแต่งกายแบบอาเซียน 10 ชาติ ได้เห็นการแสดงออกถึงความมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ซึ่งทราบว่า ที่ผ่านมา ข้าราชการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายงานสำคัญมาดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกาฬสินธุ์มีจำนวนมากถึง 2,748 แปง เป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดอุบลราชธานี การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และที่สำคัญ ในปี 2565 ได้รับมอบหมายงานสำคัญจากรัฐบาล การขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ทราบว่า พวกเราทุกคน ทำงานด้วยหัวใจ เพื่อพี่น้องประชาชนที่รอโอกาส รอความหวัง จากการเข้าช่วยเหลือจากพวกเราที่เป็นกำลังหลักทุกคน

สำหรับในวันนี้ ผมเชื่อว่า ทุกคน ได้หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรักนักพัฒนา สิงห์กีฬาตำบลเกมส์” ฟังชื่อแล้ว รู้สึกถึงความอบอุ่น ความรัก ความเอื้ออาทร ระหว่างคนพัฒนาชุมชนด้วยกัน ทั้งที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว และที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

กระผม ขอฝากข้อคิด ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ได้ตระหนักว่า การออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลที่จะตามมา นอกจากจะทำให้ “สุขภาพดี” แล้ว จะทำให้รู้ถึงคำว่า “น้ำใจนักกีฬา” เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรัก ความเอื้ออาทร เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!