• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เปิดยุทธศาสตร์ “กีฬามวลชนคนกาฬสินธุ์”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ผลักดันของบประมาณจัดสรรจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด พร้อมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาพื้นฐานกีฬาประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ก้าวสู่ชั้นแนวหน้าของระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2565 ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ จาก 43 ชมรมกีฬา จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญวิสามัญ ประจำปี 2564 และรายงานผลการพิจารณางบประมาณเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565

นายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬาระดับจังหวัด โดยพลักดันให้เกิดการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความต้องการของนักกีฬา บุคากรทางกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัด มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ รอบปี 2564 นี้ เป้ฯการรวมรวมผลการดำเนินการของสมาคมฯ และชมรมกีฬาต่างๆ ที่สังกัดฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 43 ชมรมกีฬา โยสมาคมกีฬาฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อยู่ในแวดวงกีฬาได้รับทราบและมีส่วนร่วม ถึงแม้นว่ามนรอบปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องเลื่อนและงดการแข่งขันกีฬาในหลายรายการก็ตาม แต่ทุกชมรมกีฬาแห่งจังหวัดฯ ก็ร่วมกันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางกีฬาอย่างสุดความสามรถ

นายกฯประยงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริการสมาคม ชมรมกีฬาทุกชมรม ตลอดจนมวลสมาชิกของสมาคมกีฬาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นทุมเท ให้ความร่วมมือและมีความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจกรรมทางกีฬาของชาติ”

โดยในปี 2565 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้จัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์วงเงิน 905,000 บาท และเงินงบประมาณจัดสรรจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ วงเงิน 4,102,362 บาท เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาขั้นพื้นฐานอย่างโครงการ “กีฬามวลชนคนกาฬสินธุ์” รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา ผู้ฝึกสอน ฯลฯ ให้เป็นเลิศด้านกีฬาทุกประเภทด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com