• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

เทคนิคกาฬสินธุ์ จัดกีฬาพระวิษณุเกมส์ ให้นักศึกษากว่าครึ่งหมื่น รู้จักเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

จัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นวิทยาลัยชื่อดังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผลิตกำลังคนมาแล้วกว่า 70 ปี เดิมชื่อ โรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ปัจจุบันชื่อวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬา พระวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 4,564 คน ร่วมทำการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติด และยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.กวินทิพย์ สุริยคุปต์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายของ สอศ. (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี คนเก่ง ตามความรู้ความสามารถ และตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สนใจการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ด้วยการเล่นกีฬา ปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ด้านกีฬาและด้านวิชาการ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติดไปด้วย โดยแบ่งนักเรียน นักศึกษาออกเป็น 6 สี ทำการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท

ด้านนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ประธานในพิธีกล่าวว่า รู้สึกตื่นตาตื่นใจที่เห็นทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสืบทอดเป็นประเพณีของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า กีฬาคือสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาในการแก้ปัญหานับว่าท่านทั้งหลายได้เดินมาถูกทาง สมดังคำกล่าวของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า “กีฬาๆเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลศ ทำคนให้เป็นคน” คนจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันอย่างกว้างขวาง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com