• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์เปิดโปรแกรมทัวร์ใหม่ “เที่ยวครึ่งวัน ไป-กลับ” พร้อมทานพาแลงแบบขันโตก กินก้อยหอย น้ำพริกปูนา

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาเหนือ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาเหนือ โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ นายอำเภอดอนจาน , น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายทองปุ่น การภักดี นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา , นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมโปรแกรมทัวร์อย่างพร้อมเพรียง

โดยโปรแกรมทัวร์ใหม่นี้ จำหน่ายท่านละ 350 บาท พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ รับประทานอาหารขันโตกพาแลง ร่วมกับเจ้าบ้านชุมชนบ้านนาสวรรค์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. เริ่มจากกิจกรรมทำขันหมากแบง ถวายสักการะ สิมโบราณ 300 ปี ณ วัดคำป่าหว่าน, ไหว้ศาลปู่-ตา บันทึกภาพหมู่โอบกอดคู่ต้นไม้ 100 กว่าปี, เที่ยวชมโคกหนองนา ทำอาหารถิ่น น้ำพริกปูนา ยำตะไคร้สมุนไพร, ร่วมสาธิตการทำโปงลางจำลอง และการทอผ้าไหม ณ สุขศาลา เลือกซื้อของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนนาสวรรค์โฮมสเตย์, พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับชมการแสดงจากชุมชนบ้านนา พร้อมรับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกพาแลงและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาสวรรค์โฮมสเตย์ ฟ้อนรำ สังสรรค์ร่วมกับเจ้าบ้าน

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และดำเนินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนตามประเภทเพื่อการต่อยอดการพัฒนาที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นสำคัญ

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว การสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี การค้นหาอัตลักษณ์ พร้อมทั้งการกำหนดแผนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดความยั่งยืนและยกระดับ การท่องเที่ยว สู่การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ขึ้น

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

ท่านที่สนใจโปรแกรมทัวร์ดังกล่าว สามารถแจ้ง จำนวน ผู้เข้าร่วม และยืนยันชื่อผู้เข้าร่วม และหลักฐานการโอนเงิน ทางธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า หมายเลขบัญชี 3920633644 ชื่อบัญชี ณัฐริกา นามบรรดา หมายเลขโทรศัพท์ 0-9984-1470-6 โดยให้ส่งสลิป การโอนเงินทาง ID Line : 0998414706

จุดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจประกอบด้วยหลายจุด ที่สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ (first impression)

1. ทำขันหมากแบง ถวายสักการะ สิมโบราณ 300 ปี ณ วัดคำป่าหว่าน

2. ไหว้ศาลปู่-ตา บันทึกภาพหมู่โอบกอดคู่ต้นไม้ 100 กว่าปี ป่าเปือยใหญ่ 13 คนโอบ, โล้ชิงช้า, ลอดเครือผัวรัก เมียหลง

3. นั่งรถซาเล้งชมโคก หนอง นา ชิมไวน์ดอกจานหนึ่งเดียวในไทย, ทำน้ำพริกปูนา, ยำหอยเชอรี่สีทอง

4. เลือกซื้อของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนนาสวรรค์โฮมสเตย์, พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับชมการแสดงจากชุมชนบ้านนา พร้อมรับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกพาแลง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
0821078177, 0622342888