• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน “พุทรานมบ้านโพน” สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) รองรับช่องทางการจำหน่ายตลาด TOP, 7-Eleven และไปรษณีย์ไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน “พุทรานมบ้านโพน” สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) รองรับช่องทางการจำหน่ายตลาด TOP, 7-Eleven และไปรษณีย์ไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพันมหา เทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal control) “สินค้าพุทรานมบ้านโพน” มีหน่วยงานร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง ผู้แทนจาก สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสมาชิกสหกรณ์พุทรานมบ้านโพน อำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพุทรานมบ้านโพน สินค้า GI จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150 คน วิทยากรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ดร.มัลลิกา นาจันทร์ทอง และคณะ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พุทรานมบ้านโพน เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และมาตรฐานของสินค้า และขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงมีการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมารฐานสินค้าให้กับคณะกรรมการ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI พุทรานมบ้านโพน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มี คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 11371/2566 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคำขอตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าพุทรานมบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน สินค้า GI พุทรานมบ้านโพน ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พุทรานมบ้านโพน ทะเบียนเลขที่ สช 65100179 ตาม พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ5) พ.ศ, 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศให้ พุทรานมบ้านโพน ตามคำขอเลขที่ 63100254 ทะเบียนเลขที สช 65100179 เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ลงนามโดย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน พุทรานมบ้านโพน สินค้า GI จังหวัดกาฬสินธุ์ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก พุทรานมบ้านโพนคัดเกรดพรีเมี่ยม จะถูกส่งจัดจำหน่ายโดย TOP, ไปรษณีย์ไทย และ 7-Eleven โดยเฉพาะ 7-Eleven มี Oder Marketing สูงถึงวันละ 3 ตัน หลังจากมีการทดสอบคุณภาพพุทรานมบ้านโพน 3 ปี จนมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้ปีละ 1 แสนบาท/ไร่ /120 ต้น ถือเป็นตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำขังขับเคลื่อนสินค้า GI เพิ่มเติมอีก 3 สินค้าในปี 2567 ได้แก่ กุ้งก้ามกราม, มะม่วงมหาชนก และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com