• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดนครพนม จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน วิวโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ คณะกรรมการฯ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ ที่ปรึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดนครพนม จำกัด โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นายสมหมาย ศรีจันทร์ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดนครพนม จำกัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ซึ่งการเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งประสานการทำงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 7 ภาคส่วน

ในการนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดนครพนม จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลง และเสนอการกระจาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนช่องทางการตลาด ดังนี้

  • จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอแหล่งจำหน่ายสินค้า ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ข้าวเหนียวเขาวง สินค้า GI ปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง นาคู และกุฉินารายณ์ และยังมีผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีคุณภาพ จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนมฯ ได้นำเสนอการกระจายและจำหน่ายสินค้า เช่น โรงคัดตัดแต่งที่รองรับสินค้าเกษตรปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า มีร้านนาคราชที่เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขุมชน ที่ตั้งในพื้นที่ใจกลางเมืองท่องเที่ยวของจังหวัด และได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ได้แก่ สับปะรด GI ผ้าย้อมสมุนไพรโบราณ ผลิตภัณฑ์จากกก เครื่องดนตรีโบราณ กาละแมโบราณ ฯลฯ ให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ ได้พิจารณานำไปจำหน่าย

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood

ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์