• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้องค์กร

วันนี้ (27 มิ.ย. 2566) ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเกิดความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เรียน มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากสารเสพติดของผู้เรียน และครูผู้สอน จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทุกคนในวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดสารเสพติด ตลอดจนช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้ทุกคนได้รับคำแนะนำการรักษาอย่างถูกวิธี ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานและทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com