• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

วก.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา

วันที่ 19 ก.ย. 2566 เวลา 09.09 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา, นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวกมลทิพย์ บวรโมท หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการเรียน แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 149 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน, คณะครู จำนวน 25 คน และนักศึกษา จำนวน 120 คน

ด้านนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทำให้ทราบว่าเพื่อให้นักศึกษาในระดับ (ปวช.) และนักศึกษา ในระดับ (ปวส.) เรียนในระบบทวิภาคี ได้รับคำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสอดรับกับนโยบายที่ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!