• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่น 3/2566 และ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่น 1/2566 ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิชาการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า จึงได้กำหนดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.L.) รุ่น 3/2566 และ หลักสูตรวิชากำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ เข้าใจจุดหมาย หลักสูตร วิธีการ พิธีการ ทางลูกเสือ วัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชน โดยมีวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรม ตามแนวทางของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การฝึกอบรมที่ต้องการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรม ตามแนวทางของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง แล้วเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งกระบวนการของลูกเสือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาคนให้มีจิตใจเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดทุกคนเมื่อเข้ามาอยู่ในกระบวนการฝึกอบรมแล้วต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ เพื่อสร้างวินัยให้กับตนเอง เมื่อทุกคนมีวินัยกับตนเองได้ก็จะส่งผลให้การกระทำเกิดประสิทธิผลได้อย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย คณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน อุทิศตนเพื่อกิจการลูกเสือไทย ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานในกองลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ในการจัดอบรมครั้งนี้ พ.ส.น.อ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบหมายให้ ดร.ทองสุข พามี วุฒิทางลูกเสือ L.T. ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการปกครองที่ 1 และ นายอรุณ เลิศอุดมโชค วุฒิทางลูกเสือ A.L.T. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการปกครองที่ 2 โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดฯ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com