• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ kick off ประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม” นำโดยนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ประกาศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) “ระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” และได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น มีความยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 72 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม สู่ความยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความดีเพิ่มเติม จากที่มีอยู่เดิม คือ Service with smile “จิตอาสาพาสุข” “4Rคุ้มค่าพาประหยัด” และ “มาปุ๊บทำปั๊บชัดแอนด์ชัวร์” เพิ่มอีก 2 กิจกรรมรวมเป็น 6 กิจกรรม คือ “ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รวมใจ แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์” เป็นการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม ให้กับบุคลากรในสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรม “ครอบครัวคุณธรรม” ซึ่งเป็นการวางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว มีบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 ครอบครัว ซึ่งถือเป็น ขอบครัวคุณธรรมแกนนำ จึงเป็นการ kick off กิจกรรมส่งเสริมความดีอย่างเป็นทางการ

โดยนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทนครอบครัวคุณธรรมแกนนำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์คนดี และกล่าวแสดงความยินดีชื่นชมยินดี และให้ข้อคิดในการขับเคลื่อนคุณธรรมต่อไป