• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ MOU มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่สังคม

วันนี้ (1 ก.ค. 65) ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือในการสนับสนุนการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ว่าทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการความร่วมมือให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การประกวด การนำเสนอการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย โดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมการประกวด การนำเสนอการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์