• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ภายใต้เครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

เช้าวันนี้ (13 ก.ย. 2565) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะวิทยากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายปานเทพ อุ่นเจริญ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสังคมในสภาวการณ์ต่างๆ ภายใต้เครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ประมาณ 150 คน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบอุดหนุน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

ด้านนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมทำให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียน นักศึกษา ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดต่อสังคมในสภาวการณ์ต่างๆ ภายใต้เครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างแท้จริง วิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!