• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ 1.นายวิศวชาติ สุวรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ, 2.นายมีชัย วงษา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาก่อสร้าง 3.นายสมหมาย วูวงศ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาไฟฟ้า, 4. นายวัฒนา สุขวาสนะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการตลาด 5.นายมนูญ ตาลอุทัย ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญ และ 6.นายเพชร พลกลาง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ประกาศเกียรติคุณความดี ความเพียรพยายามในการรับราชการครบอายุ 60 ปี ทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จึงได้จัดแสดงมุทิตาจิต โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแสดงชุด “ครูในดวงใจ” จากนักศึกษา

โดยนายกฤษฎา สุนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน และกล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้นตัวแทนนักศึกษา(อวท.) และนักเรียนนักศึกษา ได้มอบมาลัยกรให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการ

นำโดยนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้กล่าวความรู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกปลาบปลื้มใจที่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการมีแรงที่จะดำรงชีวิตต่อไป และอยากให้ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านได้ใช้วิชาความรู้ในการสอนนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นอนาคตของชาติต่อไป

จากนั้นนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันล้อมเป็นวงกลม เพื่อมอบดอกให้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน เพื่อแสดงออกถึงความรักที่ลูกๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้กับผู้บริหารและครูที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้