• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ งานวันครูประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (16 ม.ค. 2566) ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเขาวงเป็นเจ้าภาพจัดการจัดงาน มีวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดได้ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยครูเป็นกลไกสำคัญ เพราะครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน จึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลของชาติ

“ปัจจุบันนี้ กระทรวงการศึกษาธิการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าทางในหน้าที่การงานและวิชาชีพครู มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสูงส่ง มีเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนเท่าเทียบกับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงอื่น เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”

นายประดิษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติงานการสอนดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คุณครูและนักเรียนต่อไป”

โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ต่อด้วยพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้อ่านสารวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการกล่าวคำฉันท์จากครูอาวุโสนอกประจำการ จากนายบุญช่วย กั้วศรี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง และการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อเยาวชนของชาติจากครูอาวุโสในประจำการ นายถาวร อู่ทรัพย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และตามด้วยการมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นตามลำดัง ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬานันทนาการสัมพันธ์ครูอาชีวะกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com